ในวงการค้าขายเฟื่องฟ้าในปัจจุบันนี้มีการสั่งพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาใจประเทศไทยเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ก็ยังได้เฟื่องฟ้าพันธุ์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการผสมพันธุ์และกลายพันธุ์จากเฟื่องฟ้าที่มีอยู่ในเมืองไทย  แต่ในบางครั้งก็มีการตั้งชื่อซ้ำซ้อนสับสนกันบ้าง เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนหรือจดทะเบียนเป็นชื่อพันธุ์ไม่ให้ตั้งซ้ำซ้อนกัน  นับว่าเป็นจุดบกพร่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างไร  ชื่อพันธุ์ที่ตั้งขึ้นมาจึงเป็นชื่อเพื่อการค้าและธุรกิจเสียมากกว่าที่จะให้เป็นชื่อที่มีระบบ และหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อ

เท่าที่ค้นคว้าและสำรวจได้  ปัจจุบันนี้มีพันธุ์เฟื่องฟ้าในเมืองไทยมีอยู่ประมาณพันธุ์เช่น สุมาลีสยาม สุวรรณี ขาวสุมาลี ม่วงประเสริฐศรี ขาวน้ำผึ้ง พรสุมาลี ทิพมาลี สุมาลีสีทอง สุวรรณีสีทอง สุวรรณีดอกขาว ม่วงประเสริฐ ศรีจินดา ชมพูประเสริฐศรี ม่วงประเสริฐศรีด่างขาว ม่วงประเสริฐศรีด่างเหลือง ม่วงประเสริฐศรีด่างภายใน ทัศมาลีดอกขาว ทัศมาลีด่างมาก ชมพูประเสริฐศรีด่าง ม่วงประเสริฐศรีด่างมาก ด่างส้มเข้ม ศศิวิมล ด่างส้มอ่อน วาสิฎฐี วาสินี วิลาสินี แดงจินดา แดงรัตนา ชมพูนุช ชมพูทิพย์ ส้มมยุรี ส้มอุไรรัตน์ ส้มจินดา เหลืองไพล ไต้หวันแสงสำราญ ส้มจ่า แดงจ่า แดงสมประสงค์ ชมพูจินดา ชมพูทิพย์ใบเขียว ส้มมยุรีใบเขียว เหลืองอรทัย ชมพูทิพย์จินดา สาวิตรีใบเงิน  สาวิตรีศรีสยาม สาวิตรีด่างขอบเหลือง สาวิตรีด่างขอบขาว สาวิตรีศรีสยามด่างขอบขาว สาวิตรีศรีสยามด่างประ แดงมะนิลา ส้มซ้อน ชมพูซ้อน ขาวซ้อน ม่วงซ้อน

ข้อมูลจากการศึกษาและค้นคว้าของ ดร.ณรงค์  โฉมเฉลา

ปัจจุบันนี้ก็มีพันธุ์ใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาดหลายพันธุ์ด้วยกันเช่น  ม่วงเบญจวรรณ แดงธงชัย ม่วงกุสุมา ใบด่าง ม่วงกุสุมาใบเขียว มุจรินทร์

การขยายพันธุ์เฟื่องฟ้าเพื่อการค้า

การขยายพันธุ์เฟื่องฟ้าเพื่อการค้านั้นนิยมทำกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ การปักชำกิ่งและการเสียบยอด

การปักชำกิ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะ

1.  ปักชำกิ่งขนาดเล็กเท่ากับปลายตะเกียบไปจนถึงนิ้วมือ เพื่อปลูกเฟื่องฟ้ากระถางขาย

2.  การปักชำกิ่งใหญ่ หรือกิ่งเฟื่องฟ้าที่เป็นกิ่งแก่ กิ่งติดกับลำต้น ทั้งนี้เพราะว่าเฟื่องฟ้าตอนั้นหายากขึ้น  และมีปริมาณลดน้อยลง ประกอบกับกิ่งเฟื่องฟ้าบางกิ่งนั้นมีลักษณะที่จะจัดเป็นฟอร์มต้นที่สวยงามได้ ก็นำมาปักชำทดแทนต้นตอแท้ ๆ ที่หายาก

3.  การปักชำต้นตอซึ่งเป็นต้นตอเฟื่องฟ้าที่ขุดเอามาจากตามบ้านนอกที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้นาน ๆ หลาย ๆ ปี บางต้นมีอายุร่วม 100 ปี ก็มี เมื่อเฟื่องฟ้าแตกยอดแตกกิ่งดีแล้วก็นำมาเสียบยอดเพื่อเปลี่ยนพันธุ์และสีสันต่อไป

ที่มา http://www.thaikasetsart.com/

Advertisements